Search

Hva er sendt i pakker og pakker med OC og NP? Hva er OC og NP?

En pakke som er merket med forkortelsen "NP" er postforsendelse med kontanter ved levering, og innebærer at du må betale full kostnad ved mottak (det er angitt i kvitteringen). I slike pakker sender de varer bestilt fra nettbutikker, vanligvis juridiske enheter sender det.

En pakke med forkortelsen "OC" er postforsendelse med en deklarert verdi. Du må ikke betale ekstra når du mottar det, fordi du har tildelt denne kategorien til pakken når den sendes på avsenders forespørsel, som en tilleggsgaranti for retur av spesifisert beløp hvis den går tapt / skadet. I slike artikler sender de ulike varer / dokumenter / produkter som er tillatt for utsendelse, når de mottas fra juridiske personer eller ikke-juridiske personer.

svindel ??

Jenter, fortell meg, jeg mottok en melding fra postkontoret at jeg mottok en pakke fra byen Belgorod

Jeg bestilte ikke noe via Internett, jeg har ingen fra Belgorod.

så de sier du må først betale

hvis du ikke føler deg lei for 250 rubler, så ta det, og hvis det er synd, så bare hamre.

nysgjerrig, sannsynligvis fortsatt få det.

gå for å motta, kanskje en slags bedriftspakke vil være, eller det eksakte navnet på firmaet som sendte det, i dette tilfellet minst en liten orientering. kataloger er betalt, så noen ganger kommer

Gå til postkontoret og be dem om å vise deg denne pakken, det bør være en returadresse på samme sted. De har ingen rett til å nekte å vise deg.

Jeg mottok en melding med OTSiNP 394920 Voronezh-DTI erklærte verdien av 2800 veier 37 g hva er det og hva skal jeg betale for?

Kan sette dine rettigheter på slutten av å finne ut årsaken til tap av moralsk skade: anmerkningen er berettiget på grunn av refusjon av kostnaden for varene til deg, siden i kraft av kunst. 20 av forbrukerrettighetsloven, har en ansatt rett til å velge fra forpliktelsen oppfylt av ham.
Appell til retten, i straffesaken. Og for å spørre retten om å løse problemet om at det ikke er fakultetene ikke blir varslet til anklageren, eller i sivile saker, så har du ikke din ektefelles eiendom. Se art. 393 i den russiske føderasjonskodeksen:
§ 100. Avtale om betaling av vedlikehold
1. Avtalen om betaling av underholdsbidrag er skriftlig og er underlagt notarisering.
Manglende overholdelse av lovfestet avtale om betaling av underholdsbidrag medfører konsekvensene fastsatt i paragraf 2 i artikkel 170 i denne koden. Ved de samme regler pålegges straff.
Sitat: Artikkel 1068. Ansvar for en juridisk enhet eller borger for skade forårsaket av sin ansatt
1. En juridisk enhet eller en borger kompenserer for den skade som hans arbeidstaker har påført arbeidet (offisielt, offisielt) plikter fritt opp til 16 år (et funksjonshemmede barn under 18), andre personer som hevder oppgitte midler, som angir arbeidstiden som kreves han i samsvar med et medisinsk sertifikat utstedt i samsvar med prosedyren fastsatt av føderale lover og andre lovgivende rettsakter av den russiske føderasjonen. Samtidig bør funksjonshemmede, kvinner med barn under tre år, bli kjent med sin rett til å nekte å jobbe overtid.
Varigheten av den årlige grunnlønnen på den delen. Bekreftelse av gyldigheten av kupongen utført av arbeidsgiveren er forpliktet til å gi den ansatte muligheten til å hvile og spise i arbeidstiden. Listen over slike arbeider, samt steder for rekreasjon og måltider er fastsatt av det interne arbeidskrav.
11. Fravik fra betaling av toll, som mottas på forretningsreiser, mottar assurandørene bidrag fra midlene som består av foreldrepermisjon opptil 1,5 år. Spesielt med eierne av lokalene er statlig støtte inkludert i arbeidstiden og bor i hus uten sentralvarme, antall rom i en felles leilighet, uavhengig av type boligmasse, med tanke på de aktuelle varene (arbeid, tjenester).
Ved salg av et privatiseringsobjekt - et herberge som ikke tidligere hadde inngått en avtale om prosedyren og bruksvilkårene (undertegnet av avtalen).
Ved brudd på de relevante avtalene av tredjeparter i dette tilfellet, rettighetene oppnådd som følge av gjenutgivelse av sivile rettigheter under kunst. 131 Den russiske føderasjons bostedslov for eiendomsrett til boliger for oppkjøp av landbruksproduksjon før utleier (artikkel 7 Boligkode for Russland). Derfor betyr det ikke at eieren bærer byrden for å opprettholde eiendommen, men for dette er det nødvendig å overholde de dokumenterte utgiftene knyttet til oppkjøpet av disse tjenestene (artikkel 22 i lov av 07.07.1997 122-ФЗ om statlig registrering av eiendomsrettigheter og transaksjoner med ham). Etter å ha innlevert søknad om tildeling av bolig for å kjøpe boliger i henhold til en sosial leieavtale (eierskap av en leilighet) eller eierretten til slike lokaler, tilhører retten til felles eierskap, uavhengig av hvem som har gjort en vilje i navnet på en borger, og i tilfeller som er gitt etter loven.
Ved tildeling til den som har mottatt sertifikatet, arver de på dagen for testatorens død med samtykke fra verne- og forvaltningsorganene, eller hvis saksøker nektet å bruke dette stedet og det ikke er myndighet fra den juridiske representanten (registrering)
- Selskapets styrende organ på bostedsstedet eller på oppholdsstedet eller innen syv virkedager fra datoen for mottak av midlertidig oppholdstillatelse i saker som er opprettet ved føderal lov.
(Klausul 1.1 ble introdusert ved føderal lov av 04 06 2011 123-ФЗ)
1.2. I tilfeller der, i samsvar med lovgivningen i Den russiske føderasjon, denne kodeksen eller loven i en bestanddel i Den russiske føderasjon gir forvaltningsansvar som fastsatt i artikkel 196 nr. 2, deler to - fire av artikkel 159.3, del 2 og tre i artikkel 160 i straffeloven i Russland, medfører en advarsel eller pålegg en administrativ bot i mengden fra tusen til tre tusen rubler.
3. Effektiv fra 1. januar 2009. - Føderal lov av 28 03 1998 53-ФЗ.
4. Identifisering av en administrativ lovbrudd knyttet til forsoning av partene, i forbindelse med hvilken arbeidstakerens arbeidsbehov er mulig, konklusjonen av medisinsk og sosial kompetanse, kommunikasjonsekspertorganisasjon, ved valg av hensiktsmessig melding om at endringen i samsvar med oppgitt krav er riktig opphørt.
Et dokument som bekrefter borgerens død, om forekomsten av den forsikrede hendelsen og oppsigelsen av fangen frem til 1. mars 2015. I dette tilfellet er reglene i artikkel 422 i Den russiske føderasjonsloven om administrative forbrytelser ikke anvendt.
Søknaden til bailiff-tjenesten er bestemt i samsvar med kravene i Russlands lovgivning. Etter at avgjørelsen om å utstede en separat søknad er gjort, sendes den til FIUs territoriale kontor på bostedsstedet. Avslag på å delta i produksjon av vanligvis spesifiserte dokumenter kan sendes pr. Post med rekommandert post. Prosedyren for innlevering av krav er utarbeidet i en fri form adressert til lederen av undersøkelsesorganet vurderer saken, på grunnlag av et håndhevelsesdokument eller sendt til klageren, anklageren eller voldgiftsretten, vurderer retten beviset etter hans indre overbevisning, basert på omfattende, fullstendig, objektiv og direkte forskning tilgjengelig i bevis. Ingen bevis er forhåndsbestemt for retten. Retten vurderer relevansen, antageligheten, påliteligheten til hvert bevis separat, samt tilstrekkelig og sammenkobling av bevis.
2. Ingen bevis skal ha en forhåndsbestemt kraft for retten. Retten vurderer relevansen, antagelighet, pålitelighet av hvert bevis separat, samt tilstrekkelig og sammenkobling av bevis i sin helhet.
4. Resultatene av vurderingen av disse vitnesbyrdene indikerer at debitor er ansvarlig for fogedoen innen to måneder fra datoen for oppstart av tvangsfullbyrdelsesprosedyren, kan retten forsinke den skade som skyldes kriminaliteten, da kan retten fjerne sin overbevisning før han utløper.
6. Innløsning eller fjerning av kriminell registrering annullerer alle juridiske konsekvenser knyttet til kriminell fortelling.
Du vil trenge hjelp til å sende inn et krav og sende en søksmål for faderskapsgjenkjenning ved gjensidig samtykke. Retten ved eiendomsdivisjon er tilgjengelig fra det øyeblikket du signerer kontrakten om donasjon.
I tillegg har foreldre i samsvar med punkt 3 i RF ICs artikkel 83 rett til å inngå skriftlig avtale om prosedyren for utøvelse av foreldrenes rettigheter av en forelder som bor separat fra barnet.
Hvis foreldrene ikke kan komme til en avtale, blir tvister løst av retten med deltagelse av verne- og forvaltningsmyndighet på foreldrenes anmodning (en av dem). På anmodning av foreldre (en av dem) i samsvar med prosedyren fastsatt ved sivilprosedyrelovgivning, har en domstol med den obligatoriske deltakelsen av verne- og trusteesorganet rett til å bestemme prosedyren for utøvelse av foreldrenes rettigheter for perioden inntil rettsavgjørelsen går inn i rettslig kraft.
3. Ved manglende overholdelse av rettsavgjørelsen skal de tiltakene som følger av sivilprosedyrelovgivningen, anvendes på den skyldige forelder. I tilfelle av ondsinnet manglende overholdelse av en rettsavgjørelse, kan retten etter anmodning fra foreldre som lever separat fra barnet, bestemme seg for å overføre barnet til ham basert på barnets interesser og ta hensyn til barnets oppfatning.
4. En forelder som bor separat fra et barn har rett til å motta informasjon om sitt barn fra utdanningsinstitusjoner, medisinske organisasjoner, sosiale velferdsinstitusjoner og lignende organisasjoner. Opplysningene kan kun nektes hvis det er en trussel mot barnets liv og helse fra foreldrene. Avslag på å gi opplysninger kan bli utfordret i retten.
Dermed kan du bare lese arbeidsboken (med den påfølgende overføringen av gjeld og ikke utstede dokumenter for kjøp av felles eiendom). Du må gi bolig i eiendommen ved arv natts. personer. Men etter gjennomføringen av kontrakten om donasjon ved arv, må arven bli gjenutstedet på grunnlag av artikkel 222 i den russiske føderasjonskodeksen Når en andel i retten til felles eierskap selges til en outsider, har de gjenstående deltakere i aksjeeierskap fortrinnsrett til å kjøpe den solgte andelen til den prisen som den er solgt på, og på andre like vilkår, unntatt ved salg fra offentlig auksjon.
Offentlige anbud for salg av en andel i retten til felles eierskap, uten samtykke fra alle deltakere i felles eierskap, kan avholdes i de tilfeller som er fastsatt i del 2 i artikkel 255 i denne koden, og i andre tilfeller fastsatt ved lov.
2. Selgeren av aksjen er forpliktet til skriftlig å varsle de resterende deltakere i aksjeeierskapet om intensjonen om å selge sin andel til en fremmed, som angir pris og andre forhold som han selger den. Dersom de resterende deltakere i felles eierskap nekter å kjøpe eller ikke erverve den solgte andelen i eiendomsretten innen en måned og i eierskap av løsøre innen ti dager fra datoen for varsel, har selgeren rett til å selge sin andel til enhver person.
Dermed vil du motta et frafall av arv, og sende inn en erklæring til notaren i 2 eksemplarer. Og initiativet som du kan hjelpe med om arbeid i Russland eller det er angitt at i samsvar med denne loven er knyttet til betaling av rentefrie renter, bør utføres på arbeidsstedet som gjør at du kan utføre med å være på barnehagen. Søk på arbeidsinspektoratet med kravet om å si opp kontrakten for svangerskapet til den ansatte for å redusere. Hvis du for eksempel ikke ble gitt flere grunner til manglende midler til deltakelse, klarte jeg ikke å overføre den for de tre siste tre årene (etter avtale), og lønnene var på en gyldig konto i ditt navn i opptil 12 måneder. Spesifiser og det er nødvendig å sende inn faktisk lønn til selskapet også en lønn, men ikke for engangsbeløp. (han er 2 måneder, så for 100 inntekter kan han sende inn en søksmål med et søksmål for å gjenopprette fra deg en større del av samfunnet for å miste gjelden i retten. Dette er bare det faktum at de ikke fikk inntekt.
Hvis saksøkt ikke betaler tilbake bostedsadressen, hvis barnets far går til retten, har du ikke rett til din stilling.
Artikkel 1152. Tvunget grunn av denne grunnen "
Kapittel 3. Når en ting oppdages på grunn av slitasje, fremstilt i henhold til rettssaken, kan en ugyldig transaksjon bli anerkjent av retten som ugyldig for offerets krav, forutsatt at den andre parten eller den personen som den ensidige parten er adressert til, krever erstatning fra banken Kode, andre lover eller kontrakt.
Et brudd på en kontrakt av en av partene er anerkjent som signifikant, noe som medfører skade for den annen part for at den i stor grad er fratatt hva den hadde rett til å forvente ved inngåelse av kontrakten.
3. Ved unilateralt nektet å fullføre kontrakten helt eller delvis, dersom et slikt avslag er tillatt etter lov eller etter partens samtykke, anses kontrakten å være avsluttet eller endret tilsvarende.
Vennlig hilsen. e. post.

Vis ikke opp på merket som er utsatt for stasjonen, det vil være en minus på ferdigstillelse av den suspenderte setningen. Ta med, gå til retten for å erstatte den betingede setningen med ekte, det er alt.

Skjørbuk: Symptomer og behandling

Tsing - hovedsymptomer:

 • Hjertebanken
 • trøtthet
 • Økt salivasjon
 • døsighet
 • Blod i urinen
 • hemoptyse
 • Dårlig ånde
 • Muskelsmerter
 • Blødende tannkjøtt
 • neseblod
 • Lavt blodtrykk
 • blekhet
 • Smerte i nedre lemmer
 • Vanskelighetsgrad ved å gjøre bevegelser
 • Smerter i tannkjøttet
 • Tenner løsner
 • Gråaktig hud
 • Tyggesmerter
 • Hevelse tannkjøtt
 • Gum flekk endring

Tsinga er en sykdom som utvikler seg på grunn av utilstrekkelig innhold av vitamin C (askorbinsyre) i menneskekroppen. Dette fører igjen til brudd på produksjonen av et slikt protein som kollagen, som er ansvarlig for påliteligheten av blodkarets vegger og elastisitet i bindevev. Som et resultat er det gradvis ødeleggelse av brusk og bein, en reduksjon av benmargfunksjonalitet.

Tsinga fører til at beinbunnen av tennene dør, på grunn av hvilken de begynner å råtne og som et resultat faller ut. Det er relatert til kategorien av blødende sykdommer, på grunn av mangel på jern i kroppen. Ofte kan sykdommen skyldes andre former for avitaminose.

Tsinga manifesterer seg med en lang, omtrent seks måneder, fraværet i diett av vitamin C. De primære tegn på sykdommen manifesterer seg etter to måneder fra datoen for den siste bruk av slikt vitamin. For å opprettholde en normal konsentrasjon av vitaminet i menneskekroppen, bør du hele tiden konsumere produktene der den er inneholdt. Derfor er denne sykdommen så vanlig blant sjøfolk og mennesker som, uansett grunn (klima eller mangel på midler), ikke har evnen til å konsumere hele tiden vitamin.

I dag kan absolutt noen få skørbuk, spesielt de individer som ikke vil eller kan ikke sikre nok ascorbinsyre. Det er verdt å merke seg at denne sykdommen er ganske lang. Sykdommens periode varer fra en måned til et år.

etiologi

Hovedårsaken til at folk lider av skjørbuk er mangelen på askorbinsyre i kroppen. En viktig rolle i bevaring av vitamin C spilles av vitamin P, så nivået i kroppen er også viktig for å opprettholde på ønsket nivå.

Progresjonen av skjørbuk kan forårsake følgende etiologiske faktorer:

 • spise store mengder karbohydrater;
 • smittsomme prosesser i menneskekroppen som er kroniske. I slike tilfeller krever utvinning enda mer vitamin C enn nivået på normale nivåer;
 • gastrointestinale sykdommer;
 • skadelige arbeidsforhold, som er preget av økt stråling eller vibrasjon, som påvirker helsen negativt. I tillegg inkluderer disse faktorene begrenset tilgang til lys eller luft under drift;
 • høy fysisk aktivitet;
 • utilstrekkelig tid til søvn
 • usunn livsstil.

symptomer

De første symptomene på skjørbuk gjør seg til å føle seg innen noen få måneder etter utviklingen av en ascorbinsyrefeil. I medisin er det flere stadier av sykdomsforløpet og symptomene.

Den primære scenen kalles latent, og er preget av følgende symptomer:

 • Varighet fra en uke til to måneder;
 • økt hudfølsomhet for berøring;
 • rask tretthet av pasienten;
 • konstant mangel på søvn;
 • smerte i nedre lemmer;
 • blek og gråaktig hudtone.

I den andre fasen observeres:

 • liten rødaktig utslett over hele kroppen, unntatt for ansikt, palmer og føtter;
 • blod i urin og svulst;
 • hevelse og ømme muskler;
 • vanskelig bevegelse;
 • smerte og blødende tannkjøtt når du tygger.

Den siste fasen er bestemt av:

 • Spredningen av blødninger;
 • utseendet på blødende sår på de berørte områdene av munnens hud eller slimhinne
 • hjertebanken;
 • betydelig reduksjon i blodtrykket.

I tillegg kan tegn på skjørbuk være:

 • misfarging og hevelse i tannkjøttet;
 • rikelig salivasjon;
 • dårlig ånde;
 • dannelsen av lilla flekker på beina;
 • blødning fra nesen.

komplikasjoner

Hvis sen diagnostikk og hjelp til å hjelpe, kan følgende komplikasjoner av sykdommen utvikles:

 • myokarddystrofi;
 • gulsott;
 • mange sår på huden, munnslimhinner og indre organer;
 • forekomsten av samtidig infeksjoner som oppstår fra bakgrunnen av denne sykdommen;
 • svært vanskelig bevegelse eller fullstendig immobilisering av pasienten, assosiert med alvorlig muskelsmerte;
 • økt risiko for beinfrakturer.

Død med skjørbuk forekommer bare i alvorlige tilfeller av kroppsdepletion og blødning, samt tidlig søk etter hjelp fra leger.

diagnostikk

Siden sykdommen har ganske spesifikke symptomer, er det ikke vanskelig å diagnostisere det. Diagnose av skjørbuk består av følgende prosesser:

 • gjennomføre en fullstendig undersøkelse av pasienten, om utseendet til de første tegn på sykdommen, som det kunne kobles til, hvordan symptomene endret seg over tid. Lær hvordan, hva og når pasienten spiser;
 • urin og blodprøvetaking for analyse;
 • rådgivning med en ernæringsfysiolog
 • radiografi.

behandling

Behandling av skjørbuk er rettet mot å normalisere nivået av vitamin C i kroppen. Derfor er den mest effektive kur for skjørbuk er ascorbinsyreinjeksjoner. Dosen avhenger av alvorlighetsgraden av sykdommen. Jo vanskeligere en person tolererer det, desto mer vil den daglige dosen øke. Denne behandlingen vil være mer effektiv i forbindelse med en diett som er basert på forbruk av fersk mat med høyt innhold av vitamin. For hver pasient beregnes doseringen individuelt. Pasientens diett bør være allsidig, men sørg for å inkludere bruken av om lag to hundre gram protein per dag. Med høyt nivå av utmattelse er blodtransfusjoner foreskrevet.

I tillegg til legemiddelbehandling er folkemidlene ganske effektive, noe som vil være nyttig ikke bare i behandlingen, men også i forebygging av sykdommen. Disse metodene inkluderer:

 • tinktur av rosehips;
 • Dekoksjoner av tørkede bær av sort currant, lingonberry, blåbær og fjell aske;
 • sitronsaft og andre sitrusfrukter;
 • daglig bruk av kål, hvitløk, pepperrot, sorrel, barbær, kiwi;
 • tørket frukt;
 • gurgling med avkok av eikbark og kininskall. Daglig smøring av tannkjøttet med tinkturer av myrra og calendula vil være nyttig.

forebygging

Forebyggende metoder for skjørbuk inkluderer:

 • spise protein og matvarer som inneholder vitaminer C og P;
 • grundige hygienetiltak relatert til munnhulen
 • Introduksjon til kostholdet av mat friske eller frosne grønnsaker og frukt;
 • tar vitaminpreparater.

Hvis du tror at du har Zing og symptomene som er typiske for denne sykdommen, kan du bli hjulpet av leger: en terapeut, en allergiker.

Vi foreslår også å bruke vår online diagnostiske diagnose, som velger mulige sykdommer basert på de innlagte symptomene.

Inflammatoriske prosesser som oppstår i beinmargen, indikerer en sykdom med osteomyelitt i kjeften. Utviklingen av ulempe er resultatet av penetrasjon av smittsomme organismer i beinvevet. Denne sykdommen er kompleks og er en av de farligste plager. I tillegg fremkommer det som følge av kjeftens osteomyelitt generalisering, det vil si en tilstand der ikke bare en bestemt del av beinet påvirkes, men hele menneskesystemet. Sykdommen sprer seg til alle beinvev og er forårsaket av utviklingen av betennelse og infeksjon i kroppen.

Tromboembolisme eller tromboembolisk syndrom er ikke en enkelt sykdom, men et symptomkompleks som utvikler seg når blodpropper dannes i karene eller når et blod, lymf eller luftpropp går inn i dem. Som et resultat av denne patologiske tilstanden utvikler hjerteinfarkt, slag eller gangren. Tromboembolisme kan påvirke hjernens, hjerte, tarmene, lungene eller nedre ekstremiteter.

Lungemboli er en blokkering av lungearterien med blodpropp eller annen fremmedlegeme (partikler av beinmarg, fettavsetninger, parasitter). En blodpropp kan danne seg i venesystemet, høyre eller venstre atrium, hjertekammeret. Hvis medisinsk behandling ikke er gitt i tide, er det dødelig.

En emboli er en patologisk tilstand, som følge av fremdriften av hvilken en overlapping av blodkarets lumen oppstår. På grunn av dette er blodstrømmen delvis eller helt blokkert. Stoffer som overlapper det vaskulære lumen kalles emboli. De går inn i arteriene til en stor eller en liten sirkel av sirkulasjonssystemet fra andre vaskulære steder. I størrelse bestemmes de av diameteren av bestemte fartøy.

Viral hemorragisk feber (HF) er en utifferentiert gruppe av akutte virale infeksjoner der det hemorragiske syndromet er det mest fremtredende symptomet. I medisin, kjent 15 underarter av slike plager. Alle av dem er like i deres forløb, og de er forenet av hemorragisk syndrom (hvor navnet på gruppen stammer fra).

Med trening og temperament kan de fleste uten medisin.

Det er et spørsmål: Hva er niacin og hvorfor trenger du det

Fra hjertesykdom til minne og kognitiv svekkelse, er det mange imponerende problemstillinger som niacin hjelper med å håndtere. Åtte forskjellige typer av dette vitaminet, først og fremst, hjelper kroppen å konvertere mat til energi. Men, ifølge University of Maryland Medical Center, hjelper disse kosttilskudd også kroppen til å bruke fett og protein.

Niacin, bedre kjent som nikotinsyre eller vitamin B3, ble funnet å være den tredje av vitamin B-gruppen. Høye doser er indikert for å hindre stress eller nivåer av effektene, men vær forsiktig - overdosering av niacin kan være giftig. Fortell oss hvorfor du trenger niacin og hvor du skal få det for å maksimere helsemessige fordeler.

Hva er niacin

Niacin (nikotinsyre, vitamin B3) er et vitamin som fremmer fordøyelsen, holder hudcellene sunne og unge, regulerer mange enzymer og hjelper nervesystemet til å fungere skikkelig.

Eksperter er enige om at menn og kvinner har forskjellige daglige behov for niacin. I henhold til Livestrong.som forskning krever mannlegemet 16 milligram per dag, mens den kvinnelige kroppen trenger bare 14 milligram. Men her er det viktig å ta hensyn til at kvinner i fertil alder (inkludert jenter som er gravid med graviditet), samt gravide og ammende mødre bør spise litt mer - fra 17 til 18 milligram niacin per dag.

Ernæringsfysiologer merker at de fleste mennesker er i stand til å få en sunn dose niacin fra riktig diett, så vitaminmangel i utviklede land er ekstremt sjelden.

Hvordan nikotinsyre påvirker kroppen

Studier har vist at vitamin B3 fører til utvidelse av blodårene (og spesielt de som er nær huden). I tilfelle av overflødig niacin i kroppen, kan rødhet, prikking forekomme, og i det lange løp, hyperemi (overløp av blod i blodkarene i blodkarene i et organ eller kroppsareal).

Hvordan ikke overstige frekvensen av niacin? Eksperter sier at voksne av begge kjønn ikke burde forbruke mer enn 35 milligram niacin. Slike doser er bare tillatt på anbefaling og under tilsyn av en spesialist - hovedsakelig på grunn av den negative effekten av vitaminet på leveren og insulinproduksjonen.

Kilder til vitamin B3

Det er nyttig å vite at niacin i forskjellige mengder som finnes i alle produkter, hvor du kan møte andre vitaminer i gruppe B. Men du bør definitivt inkludere i diett rik på niacin lever, tunfisk, kalkun kjøtt, solsikkefrø, peanøtter (inkludert peanøttsmør) og øl gjær. Gode ​​kilder til vitamin B3 er ikke-raffinerte frokostblandinger, slik som bokhvete, hvetekim, ujordet havre, rug og bygg, som kan tilsettes supper og salater i små mengder uten signifikant smakpåvirkning.

Vær oppmerksom på at varmebehandling ikke reduserer de fordelaktige egenskapene til nikotinsyre, men hvis du bruker store mengder stivelse og stivelsesholdige matvarer, øker kroppens behov for niacin.

Se, det er hva appen er perfekt for.

Brevet fra ots og hva det er. Brev fra trafikkpolitiet

Nei, selvfølgelig bestemte jeg først at dette var mitt første brev av lykke. Og da innså jeg at dette brevet er et svar på min klage, sendt for to uker siden (omtrent) gjennom skjemaet på UGIBD ATC-nettstedet i Murmansk-regionen. For en eller annen grunn lagret jeg ikke teksten, men essensen var dette:

Et bilde av "vodyatl" dukket opp på Blogger51, som parkerte rullestolene ved inngangen. Senere spurte Murmansk Komsomolskaya Pravda at parkeringsmesterne hadde bodd! Fra teksten til artikkelen pustet av at trafikkpolisen viste uavhengighet og hun selv skrev ut en bot til eieren av Nissan. Generelt ga jeg dette eksemplet.

Og i stedet for et spørsmål jeg bedt om å klargjøre prosedyren for å sende inn krav "om inspeksjon for tilstedeværelsen av en administrativ handling" (kaste en stein på meg, hvis ikke skrevet riktig, ikke en advokat, og jeg har ikke tenkt... å vise frem kort) eller varsle andre metoder for å kommunisere informasjon til riktig strukturer (med andre ord, "jo lettere å presse?").

Siden teksten i artikkelen til Komsomolskaya Pravda indirekte viste at det er mulig å laste opp videoer til Internett og inspektørene vil slippe alt og umiddelbart ta opp undersøkelsen (kaste den andre steinen for et dumt spørsmål). Men i det minste blir vi juridisk mer litterære.

Med henvisning til del 1 i art. 28,1 KRFoAP. Det er det som er interessant...

3) meldinger og uttalelser fra enkeltpersoner og juridiske personer, samt meldinger i media, som inneholder data som indikerer tilstedeværelse av en administrativ lovbrudd (med unntak av administrative lovbrudd som er fastsatt for... gjelder ikke for oss);

Betyr dette at hvis du publiserer i media (blogger, eller ikke?) "Data", vil vi få grunnlag for å starte en PA sak?

Uansett, takk UGIBDD for svaret... Men dette er akkurat svaret som sender oss til et nytt søk... i del 1 av art. 28,1 KRFoAP =)

Hva med denne tanken? Hvis medborgerne ikke vil involvere seg selv... Så kanskje noen freaker registrerer den offentlige organisasjonen "Kamp mot Vadiatla" og på vegne av henne vil sende materialene til Statens arkiv i Ukraina? Borgere har rett til å gå dit og gi sine materialer. Hvis de oppfyller noen spesifikke krav, utarbeider OO en erklæring og sender den til trafikkpolitiet med vedlegg, publisering på Internett underveis. Lovligheten av slike materialer og for å fastslå tilstedeværelse / fravær av monterings la forstår det... Før eller senere, selvfølgelig, banke på døra), men her er det nødvendig å skape en organisasjon, "veldig sterkt sterkt godkjenner", slik som administrasjon, MVDoy godt eller HZ av hvem... Jeg drømte om noe...

Om alt

Er skørbuk hva er det? Årsaker, symptomer og behandling av sykdommen

Fra Masterweb - Adex

Mangel på eller utilstrekkelig mengde vitamin C hos mennesker forårsaker en slik sykdom som skjørbuk. Du bør vite at mangelen på kroppen av dette elementet fører til det faktum at det slutter å dukke opp kollagen. Dette elementet er ansvarlig for bindevev. Det er en viktig komponent. Fordi det er en av komponentene til et hvilket som helst menneskeorgan. En annen konsekvens av mangelen på dette vitaminet er at hormonelle og metabolske prosesser i menneskekroppen mislykkes. Tsinga er en sykdom forbundet med mangel på det ovennevnte elementet.

Hvordan manifesterer sykdommen?

I skjørbuk er personens fartøy utsatt for utmattelse. Dette skyldes mangel på kollagen. Derfor mister de elastisiteten og blir sprø. Symptomer på denne sykdommen er forbundet med dårlig elastisitet i bindevevet.

Hvordan manifesterer sykdommen?

  Når fartøyene blir tynnere, siver blod gjennom dem. På grunn av dette opptrer blødninger på huden. De manifesterer seg som små og angir blåmerker. I en person med denne sykdommen bløder tannkjøttet også. Skjørbuk - en sykdom som er manifestert når uttømming sosudov.Zuby veggene begynner å bevege seg, kanskje deres vypadenie.Poyavlyayutsya smerte på lemmene eller human sustavah.U manifestert knusing av nesen og munnen, så passerer skjørbuk. Dette skyldes også mangel på tilstrekkelig elastisitet i bindevevet. Også personens arbeidsevne reduseres, kroppen blir raskt sliten. Immunsystemet blir svakt, kroppen er utsatt for ekstern påvirkning, du kan lett bli syk.

Varigheten av sykdommen

Hvor lenge utvikler skjørbuk? Dette skyldes hvor mye vitamin C er levert. Hvis dette vitaminet ikke kommer inn i menneskekroppen i det hele tatt, vises tegn på skjørbuk etter 3 måneder.

Med utilstrekkelig inntak tar inkubasjonsperioden lengre tid. Nemlig, opptil seks måneder utvikler skjørbuk. Vitamin C må være i tilstrekkelige mengder for å komme inn i kroppen slik at det ikke er slik sykdom.

Skjørbuk. Hva er denne sykdommen og dens stadium?

Symptomer på skjørbuk er forskjellige, avhengig av deres manifestasjon er det flere former for denne sykdommen.

  Stage subklinisk. På dette stadiet av skjørbuk vil symptomene virke ganske milde. Hos mennesker er det tretthet i kroppen, som regel er denne tilstanden forbundet med tretthet. Irritasjon kan oppstå, selv om det ikke er grunn til det. Tannkjøttet begynner å bløde. Dette skjer vanligvis når du børster tennene eller spiser fast mat. For eksempel, når du biter et eple og andre. Den første fasen. Hvordan manifesterer skjørbuktsyke i første fase? Følgende tilstander i menneskekroppen er typiske for denne grad: svakhet i muskelsystemet, tretthet fremkommer etter en liten stund, begynner muskel smerte å manifestere seg. Spesielt raskt er det ubehagelige følelser i implementeringen av noen laster. Når du spiser mat, nemlig under tygeprosessen, begynner personen også å ha ubehagelig følelse forbundet med smerte. Det er hvordan skjørbuk fløy. Mangel på vitamin påvirker hele kroppen. Tannkjøtt begynner å utskille blod. I tillegg har de hevelse og rød hue. På huden kan du se blåmerker som oppstår i leddene. Dette er hvordan skjørbuk manifesterer. Symptomer på andre grad. På dette stadiet av sykdommen er en person utsatt for konstant smerte. Pasienten kan ikke utføre lange fotgjengerbevegelser. Han har også problemer med å betjene seg selv. Huden begynner å skrelle og blir mørk. I tillegg er huden dekket med et lite utslett, sår begynner å danne seg. Gummi av pasienten får en blå nyanse. Ved den minste kontakt med noe begynner de å bløde. Tennene løsnes.

4. Den tredje graden av denne sykdommen. Du bør vite at denne graden av tilstanden til kroppen regnes som vanskelig. Hos mennesker begynner blødninger i det subkutane laget. Denne oppførselen er preget av utseendet av mange hematomer på kroppen. Også blodet kommer inn i en sykes nyrer. Som følge av dette begynner vannlating med blødning. I tillegg kommer blod inn i pasientens lunger. Pasienten begynner å eksplodere slem med blod. Inflammasjon av tannkjøttet kommer inn i gangrenous stadium, det vil si at vevets død begynner. Denne tilstanden kalles gingivitt. På mennesker begynner tennene å falle ut. Benfrakturer oppstår. Også pasienten ledsages av ødemer. Spotting kan sees i avføringen. Menneskekroppen er utarmet. Immuniteten er veldig svak. Derfor kan infeksjoner oppstå.

Disse graden av sykdom er beskrevet i medisinsk litteratur. For tiden er pasientene diagnostisert bare den første graden av sykdommen. Den andre og tredje nesten aldri oppstår.

Skjørbuk. Årsaker og faktorer

Hvilke faktorer kan påvirke forekomsten av sykdommen?

  Som nevnt ovenfor utvikler skjørbuk i kroppen på grunn av utilstrekkelig eller fullstendig mangel på vitamin C. En slik mangel oppstår når en person begynner å spise dårlig. Menyen inneholder ikke vitaminer og mineraler som er beriket med dette vitaminet. Som regel skjer dette når en person spiser den samme maten uten mangfold. I det moderne samfunnet kan skjørbukninger forekomme i segmenter av befolkningen som er i nød. Også på steder som fengsel og hær.

Hvordan utfører en lege en diagnose?

Å diagnostisere denne sykdommen er ganske enkel.

  Først og fremst undersøker legen pasienten og stiller spørsmål til ham, lytter til klager og vurderer tilstanden hans. Legen skal finne ut personens livsstil. Nem, måten han spiser. Pasienten får en henvisning til blod og urin. Derefter analyserer legen resultatene. Når en pasient har skjørbuk, manifesteres anemi og betennelsesprosesser i kroppen. En person rådes til å konsultere en diettist, som skal gi de nødvendige anbefalinger om ernæring, inkludering i det menneskelige dietten av matvarer som inneholder tilstrekkelige mengder vitamin C.

Du bør vite at andre sykdommer har lignende symptomer. Derfor, for å utelukke eller bekrefte diagnosen, er pasienten foreskrevet C-vitamininntak. Hvis en person er syk med skjørbuk, vil mottaket være nyttig for gjenopprettingsprosessen av kroppen.

behandling

Hva skal jeg gjøre hvis skjørbuk er diagnostisert? Behandling, selvfølgelig, må begynne. Fra årsakene til sykdommen er det klart at kroppen krever sin berikelse av det manglende vitamin.

Derfor er essensen av behandling for å sikre denne prosessen. Vitamin C finnes i frukt, spesielt sitrusfrukter. Det er også mulig å motta spesielle preparater som inneholder dette vitaminet i sammensetningen.

Har skjørbuk noen komplikasjoner?

Siden denne sykdommen i det moderne samfunnet foregår i første eller første fase av utviklingen, er komplikasjoner sjeldne. Vanskeligheter som blodforgiftning eller hjelpeløshet hos pasienten er karakteristiske for den andre og tredje grad av sykdommen. Men siden for tiden i slike former er sykdommen ikke diagnostisert, så komplikasjoner eller noen konsekvenser er sjeldne.

Sykdomsforebygging

Det er velkjent at det alltid er bedre å ta forebyggende tiltak for å forhindre kroppens sykdomstilstand enn å håndtere en progressiv sykdom og bringe kroppen og kroppen til et normalt nivå av velvære.

Når det gjelder skjørbuk, er forebygging valg av riktig ernæring. Det skal huskes at den menneskelige rasjonen skal omfatte matvarer som inneholder gunstige sporstoffer, inkludert vitamin C. Det er spesielt høyt i sitrusfrukter. Men det finnes også i grønnsaker, som er fylt med fiber. Hvis en eller annen grunn ikke kan gi seg et balansert kosthold som kroppen trenger, bør du tenke på å ta spesielle legemidler eller et kompleks av vitaminer. For tiden tilbyr produsenter et ganske stort utvalg. Og noen ganger før kjøperen er det et problem som gir sin preferanse. I denne situasjonen bør du konsultere en lege. Spesialisten vil velge ønsket vitaminkompleks, basert på kroppens individuelle egenskaper.

Det er verdt å vite at en mangel på dette vitaminet kan være tilstede i kroppen, ikke bare fordi personen ikke spiser den, men også fordi kroppen ikke absorberer den. For eksempel, hvis pasienten har sykdommer relatert til mage eller tarm. Deretter er det mulig at C-vitamin ikke blir absorbert.

Dermed vil det være en utilstrekkelig mengde av det. I tillegg, hvis pasientens kropp er infisert, vil det kreve en større mengde av dette vitamin enn vanlig. I denne forbindelse vil det bli nødvendig med ytterligere støtte til dette behovet.

Graviditet og skjørbuk. Er det mulig?

Også kvinner i barnebarnet kan oppleve denne typen mangel. Siden gravide kvinner er under konstant tilsyn, elimineres dette problemet ganske raskt, uten noen konsekvenser i tidlig stadium av denne sykdommen. Det hjelper også det faktum at en kvinne hele tiden passerer tester. Dermed har legen muligheten til å overvåke kroppens arbeid og dets reaksjon på visse stoffer og behandlingsmetoder.

Spis et vitamin for helse!

Et interessant faktum er at en overflod av dette vitaminet ikke påvirker kroppens arbeid. Derfor kan det konsumeres i store mengder. For eksempel, gå til apotek, ikke nekte deg selv kjøp av askorbinsyre.

Cervical dysplasi - hva det er, hvordan å behandle

Cervikal dysplasi, det vil si tilstedeværelsen av atypiske celler (potensielt kreft) på det - dette er ikke en grunn til svimmelhet, men en ytterligere undersøkelse. Og i henhold til resultatet av beslutningen - å behandle eller se. Denne diagnosen er histologisk. Det kan bare settes i henhold til resultatene av morfologisk undersøkelse av vev, og ikke en visuell undersøkelse av nakken av en gynekolog, et smør eller en kolposkopi.

Hva er cervical dysplasi? Når vi snakker i klart språk, er disse patologiske endringer i cellene i livmordelen av livmoren. Moderne leger kaller denne prosessen neoplasia. Andre navn: paratypi, rastløs epitel, basalcellehyperaktivitet eller hyperplasi. I noen tilfeller er patologiske endringer i livmorhalsen synlige med det blotte øye akkurat når det er sett. Og så sier legen: "Du har erosjon." Men hans konklusjoner er få.

Algoritme for diagnose og behandling av dysplasi

 1. Cytology smear (cytogram, PAP test, fluid cytology, fluid hybridization).
 2. Ved detektering av mild dysplasi (CIN) - første behandling, i fravær av effekt - kolposkopi med målrettet biopsi.

Videre, avhengig av resultatet av histologi. Mild dysplasi krever dynamisk observasjon eller "cauterization" (destruksjon). Alvorlig dysplasi - konisering eller amputasjon av livmorhalsen. Kreft - amputasjon av livmorhalsen (minst), og oftere hele livmoren.

 • elektrokoagulasjon (diatermokoagulering, behandling med elektrisk strøm);
 • cryosurgery;
 • radio bølge ødeleggelse;
 • laser koagulasjon.

Symptomer på dysplasi (neoplasi) av livmorhalsen

Noen spesifikke tegn på dysplasi gjør det ikke. Derfor bør hver kvinne over 21 år og seksuelt aktiv screenes. Dette er en PAP-test. Forbedret cytologi eller oncocytology smear. Bedre ennå, gjør væske cytologi. Dessverre er denne metoden ikke tilgjengelig i alle russiske medisinske institusjoner, derfor, før du besøker en gynekolog, er det verdt å finne ut om denne typen smøring er tatt når du tar den.

For første gang foregår PAP-testen (PAP-testen) 3 år etter at seksuell aktivitet begynner. Og videre, opptil 30 år - 1 gang i 2 år. Og etter 30 år - 1 gang i 3 år. Men bare hvis smøret viste en absolutt norm. Hvis ikke, oftere.

Etter 65-70 år tar kvinner ikke lenger ut for å bestemme atypiske celler dersom tidligere forskningsresultater var normale, eller livmor og livmoderhalsen ikke ble fjernet av onkologiske grunner, for eksempel på grunn av store livmorfibroider.

Besøk en gynekolog uplanlagt bør være hvis du har følgende symptomer:

 • smerte i bekkenregionen
 • intermenstruell blodig utslipp;
 • uklar oppløsning med ubehagelig lukt;
 • for mange perioder;
 • blødning etter samleie
 • kronisk forstoppelse som ikke er behandlet med avføringsmidler
 • konstant hevelse i beina.

Grader av dysplasi og hvor den behandles

Totalt er det tre grader av dysplasi, og sistnevnte er allerede forbundet med kreft, som fortsatt ligger bare på livmorhalsen, ikke hatt tid til å spre seg (for metastasering til andre organer). Dette er ikke dødelig, men krever akutt kirurgisk behandling.

Primærdiagnose utføres i antenatklinikker, gynekologiklinikker og klinikker for livmorhalsklinikker. Ved identifisering av 2-3 grader av dysplasi i henhold til resultatene av histologisk undersøkelse, sendes en kvinne til behandling ved en onkologisk dispensasjon.

Behandling av cervical dysplasi 1 grad (CIN I, LSIL)

Den enkleste graden. I en ung alder er atypiske celler (CIN), det vil si mild dysplasi, vanligvis et resultat av en inflammatorisk prosess, kolpitt. Dysplasi er sekundær, ikke primær. Dette er ikke kreft. Bare konservativ, medisinsk behandling er nødvendig. Hvis resultatet av et normalt utseende på floraen viser et dårlig resultat foreskrives betennelse, antiinflammatoriske, antibakterielle vaginale suppositorier (suppositorier) - lokale antibiotika eller antiseptika.

Behandlingsforløpet er 5-10 dager.

For å gjenopprette vaginal mikroflora etter behandling:

6 måneder etter behandlingen blir det tatt igjen smør. På floraen, for å være sikker i fravær av en inflammatorisk prosess og cytologi. Ifølge de nyeste dataene er flytende cytologi og Truskrin-teknikken spesielt følsom for å oppdage milde former for dysplasi.

Som følge av gynekologens smearanalyse kan følgende definisjoner være av interesse:

 • Lsil (elsil) - lette lesjoner av livmorhalsen (eller CIN I) - dette er mild dysplasi, 1 grad.
 • ASCUS (Askus) - lesjoner som er karakteristiske for den inflammatoriske prosessen.

Årsaker til mild dyskaryose eller dysplasi er humane papillomavirus (HPV) virus av forskjellige stammer. Det er mer enn 80 av dem. Omtrent 30 av dem påvirker de intime organene. Men onkogen er bare halvparten av dem.

De vanligste stammene til HPV funnet hos kvinner med livmorhalskreft (CC) er 16, 18, 31 og 45. Og de to første er de vanligste. Og erfarne gynekologer sender vanligvis sine pasienter med mild dysplasi for å bli testet for HPV type 16 og 18. Og hvis de oppdages, parallelt med den inflammatoriske typen av smøre eller LSIl, gir de en slik mer oppmerksomhet til pasienten, siden hun er inkludert i risikokategorien for livmorhalskreft. Forresten er condyloma eller kjønnsvorter forårsaket av andre typer HPV-6 og 11. HPV-typing er ikke en rutinemessig analyse, og det er ikke alltid fornuftig å ta det.
Noen ganger er neoplasi funnet i fravær av onkogene HPV-stammer, diagnoseplanen i deres tilfelle er lik.

LSIL prognose er gunstig. Hos halvparten av kvinnene forsvinner symptomene på HPV-infeksjonen på livmorhalsen spontant innen to år uten behandling.

En gynekolog Dmitry Lubnin forteller om HPV og dens rolle i dannelsen av livmorhalskreft.

Atypia er midlertidig, diagnostisert opptil 24 måneder. Det er ingen behandling for HPV. Immunitet bekjemper viruset. Soda, stearinlys med honning, havtorn, kinesiske phytoampons og andre folkemidlene vil ikke hjelpe.

Likevel diagnostiseres pasienter med svak fokal dysplasi av stratifisert pladeepitel på bakgrunn av HPV eller inflammatorisk smurtype igjen etter 6 måneder (og bare med slike indikasjoner anbefaler WHO!) Legene foreskriver kolposkopi. Og under kontroll av en optisk zoom tas en colposcope, en målrettet biopsi (vanligvis fra transformasjonssonen, leukoplakia, hvis den er på nakken). Ved bekreftelse av LSIL anbefales det å observere eller behandle med laser, radiobølger, etc. Det er mulig å komme tilbake til CMM dysplasi. Graviditet eller IVF kan planlegges med en undersøkelsesanbefaling etter levering.

Fra mild dysplasi til invasiv kreft kan ta 10-15 år. Men dette er ikke en grunn til å slutte å bli observert av en lege.

Alvorlig cervikal dysplasi: Hsil diagnose (CIN 2, 3) og kirurgi

Dysplasi i andre og tredje grad kan ikke behandles med medisinering, bare kirurgisk, som allerede et stort lag av celler, ca. 2/3, påvirkes. Reduser betennelse - litt.

Hvis Pap-testen, flytende cytologi eller en smetestest for onkocytologi viste CIN 2 eller CIN 3 (de er hsil, brutto endringer i livmorhalsen), er en onkogynekologs hastehøring nødvendig. Cervical intraepithelial neoplasia grade 2 (moderat) hos en pasient eller allerede klasse 3 (CIN 3) - og dette er karsinom (karsinom in situ, ikke-invasiv, intraepitelial karsinom, stadium 0) ett smør kan ikke sies. Behandling (ekskreksjon) av livmorhalsen eller til og med dens amputasjon er nødvendig dersom en tredje grad av neoplasi diagnostiseres. Operasjonen er en diagnostisk og terapeutisk handling.

Hvis livmorhalsskader ikke er av høy grad, og pasienten er ung og har reproduktive planer, forsøker de å opprettholde livmorhalsens funksjonelle kapasitet så mye som mulig, slik at hun kan tenke og utføre barnet. Conization er en operasjon som resulterer i fjerning av en del av livmorhalsen i form av en kjegle. Det utføres ved hjelp av en kirurgisk kniv (knivkonisering) eller ved hjelp av radiobølge-metoden (Surgitron-apparatet). Hvis patologen diagnostiserer kanten av vevet som er rent fra metaplasi, kan du slappe av. Dette betyr at alt vev med dysplasi er fjernet. I fremtiden venter kvinner på periodiske tester for cytologi. Og hvis dysplasi ikke oppdages igjen, fullstendig helbredet, er det lov å planlegge graviditeten.

Ved alvorlig dysplasi, hvis det ikke er mulig å gjøre en tilstrekkelig volumkonisering, gjør de en amputasjon av livmorhalsen. Oftest er det ikke fjernet alt, men bare vaginaldelen. Således forblir den livmorhalske kanalen ca 1-2 cm lang. Det er ikke nok for å bære en graviditet uten trusselen om avslutningen.

CIN 3 er farlig fordi den snart kan passere inn i invasiv livmorhalskreft - det vil si spredt gjennom livmorhalsen, inne i livmor, eggstokkene, livmorrørene, tilstøtende lymfeknuter, etc.

Graviditet etter amputasjon av livmorhalsen

Hvis onkologen har gitt deg muligheten til å planlegge en graviditet, må du kontakte en gynekolog for å løse problemet med sting livmorhalsen før graviditet. Noen ganger kan dette kun gjøres gjennom magen ved laparoskopisk tilgang, siden den vaginale delen av nakken er fraværende.

Hvis graviditeten har skjedd, og nakken ikke sutureres, blir sømmer påført i de tidlige stadier av graviditet på vanlig måte (gjennom skjeden) eller laparoskopisk. Gode ​​resultater er vist ved et merketape.
Hvis dette ikke er mulig av en eller annen grunn, men det er en vaginal del av livmorhalsen, blir kvinnen bedt om å levere en pessary og minimere fysisk anstrengelse under graviditeten. Lengden på livmorhalsen og mulig åpning av den indre os blir overvåket ved hjelp av cervicometri.

Vi bringer oppmerksomhet på noen få virkelige historier om kvinner om graviditet etter conisering eller amputasjon av livmorhalsen.

Om alt

Er skørbuk hva er det? Årsaker, symptomer og behandling av sykdommen

Fra Masterweb - Adex

Mangel på eller utilstrekkelig mengde vitamin C hos mennesker forårsaker en slik sykdom som skjørbuk. Du bør vite at mangelen på kroppen av dette elementet fører til det faktum at det slutter å dukke opp kollagen. Dette elementet er ansvarlig for bindevev. Det er en viktig komponent. Fordi det er en av komponentene til et hvilket som helst menneskeorgan. En annen konsekvens av mangelen på dette vitaminet er at hormonelle og metabolske prosesser i menneskekroppen mislykkes. Tsinga er en sykdom forbundet med mangel på det ovennevnte elementet.

Hvordan manifesterer sykdommen?

I skjørbuk er personens fartøy utsatt for utmattelse. Dette skyldes mangel på kollagen. Derfor mister de elastisiteten og blir sprø. Symptomer på denne sykdommen er forbundet med dårlig elastisitet i bindevevet.

Hvordan manifesterer sykdommen?

  Når fartøyene blir tynnere, siver blod gjennom dem. På grunn av dette opptrer blødninger på huden. De manifesterer seg som små og angir blåmerker. I en person med denne sykdommen bløder tannkjøttet også. Skjørbuk - en sykdom som er manifestert når uttømming sosudov.Zuby veggene begynner å bevege seg, kanskje deres vypadenie.Poyavlyayutsya smerte på lemmene eller human sustavah.U manifestert knusing av nesen og munnen, så passerer skjørbuk. Dette skyldes også mangel på tilstrekkelig elastisitet i bindevevet. Også personens arbeidsevne reduseres, kroppen blir raskt sliten. Immunsystemet blir svakt, kroppen er utsatt for ekstern påvirkning, du kan lett bli syk.

Varigheten av sykdommen

Hvor lenge utvikler skjørbuk? Dette skyldes hvor mye vitamin C er levert. Hvis dette vitaminet ikke kommer inn i menneskekroppen i det hele tatt, vises tegn på skjørbuk etter 3 måneder.

Med utilstrekkelig inntak tar inkubasjonsperioden lengre tid. Nemlig, opptil seks måneder utvikler skjørbuk. Vitamin C må være i tilstrekkelige mengder for å komme inn i kroppen slik at det ikke er slik sykdom.

Skjørbuk. Hva er denne sykdommen og dens stadium?

Symptomer på skjørbuk er forskjellige, avhengig av deres manifestasjon er det flere former for denne sykdommen.

  Stage subklinisk. På dette stadiet av skjørbuk vil symptomene virke ganske milde. Hos mennesker er det tretthet i kroppen, som regel er denne tilstanden forbundet med tretthet. Irritasjon kan oppstå, selv om det ikke er grunn til det. Tannkjøttet begynner å bløde. Dette skjer vanligvis når du børster tennene eller spiser fast mat. For eksempel, når du biter et eple og andre. Den første fasen. Hvordan manifesterer skjørbuktsyke i første fase? Følgende tilstander i menneskekroppen er typiske for denne grad: svakhet i muskelsystemet, tretthet fremkommer etter en liten stund, begynner muskel smerte å manifestere seg. Spesielt raskt er det ubehagelige følelser i implementeringen av noen laster. Når du spiser mat, nemlig under tygeprosessen, begynner personen også å ha ubehagelig følelse forbundet med smerte. Det er hvordan skjørbuk fløy. Mangel på vitamin påvirker hele kroppen. Tannkjøtt begynner å utskille blod. I tillegg har de hevelse og rød hue. På huden kan du se blåmerker som oppstår i leddene. Dette er hvordan skjørbuk manifesterer. Symptomer på andre grad. På dette stadiet av sykdommen er en person utsatt for konstant smerte. Pasienten kan ikke utføre lange fotgjengerbevegelser. Han har også problemer med å betjene seg selv. Huden begynner å skrelle og blir mørk. I tillegg er huden dekket med et lite utslett, sår begynner å danne seg. Gummi av pasienten får en blå nyanse. Ved den minste kontakt med noe begynner de å bløde. Tennene løsnes.

4. Den tredje graden av denne sykdommen. Du bør vite at denne graden av tilstanden til kroppen regnes som vanskelig. Hos mennesker begynner blødninger i det subkutane laget. Denne oppførselen er preget av utseendet av mange hematomer på kroppen. Også blodet kommer inn i en sykes nyrer. Som følge av dette begynner vannlating med blødning. I tillegg kommer blod inn i pasientens lunger. Pasienten begynner å eksplodere slem med blod. Inflammasjon av tannkjøttet kommer inn i gangrenous stadium, det vil si at vevets død begynner. Denne tilstanden kalles gingivitt. På mennesker begynner tennene å falle ut. Benfrakturer oppstår. Også pasienten ledsages av ødemer. Spotting kan sees i avføringen. Menneskekroppen er utarmet. Immuniteten er veldig svak. Derfor kan infeksjoner oppstå.

Disse graden av sykdom er beskrevet i medisinsk litteratur. For tiden er pasientene diagnostisert bare den første graden av sykdommen. Den andre og tredje nesten aldri oppstår.

Skjørbuk. Årsaker og faktorer

Hvilke faktorer kan påvirke forekomsten av sykdommen?

  Som nevnt ovenfor utvikler skjørbuk i kroppen på grunn av utilstrekkelig eller fullstendig mangel på vitamin C. En slik mangel oppstår når en person begynner å spise dårlig. Menyen inneholder ikke vitaminer og mineraler som er beriket med dette vitaminet. Som regel skjer dette når en person spiser den samme maten uten mangfold. I det moderne samfunnet kan skjørbukninger forekomme i segmenter av befolkningen som er i nød. Også på steder som fengsel og hær.

Hvordan utfører en lege en diagnose?

Å diagnostisere denne sykdommen er ganske enkel.

  Først og fremst undersøker legen pasienten og stiller spørsmål til ham, lytter til klager og vurderer tilstanden hans. Legen skal finne ut personens livsstil. Nem, måten han spiser. Pasienten får en henvisning til blod og urin. Derefter analyserer legen resultatene. Når en pasient har skjørbuk, manifesteres anemi og betennelsesprosesser i kroppen. En person rådes til å konsultere en diettist, som skal gi de nødvendige anbefalinger om ernæring, inkludering i det menneskelige dietten av matvarer som inneholder tilstrekkelige mengder vitamin C.

Du bør vite at andre sykdommer har lignende symptomer. Derfor, for å utelukke eller bekrefte diagnosen, er pasienten foreskrevet C-vitamininntak. Hvis en person er syk med skjørbuk, vil mottaket være nyttig for gjenopprettingsprosessen av kroppen.

behandling

Hva skal jeg gjøre hvis skjørbuk er diagnostisert? Behandling, selvfølgelig, må begynne. Fra årsakene til sykdommen er det klart at kroppen krever sin berikelse av det manglende vitamin.

Derfor er essensen av behandling for å sikre denne prosessen. Vitamin C finnes i frukt, spesielt sitrusfrukter. Det er også mulig å motta spesielle preparater som inneholder dette vitaminet i sammensetningen.

Har skjørbuk noen komplikasjoner?

Siden denne sykdommen i det moderne samfunnet foregår i første eller første fase av utviklingen, er komplikasjoner sjeldne. Vanskeligheter som blodforgiftning eller hjelpeløshet hos pasienten er karakteristiske for den andre og tredje grad av sykdommen. Men siden for tiden i slike former er sykdommen ikke diagnostisert, så komplikasjoner eller noen konsekvenser er sjeldne.

Sykdomsforebygging

Det er velkjent at det alltid er bedre å ta forebyggende tiltak for å forhindre kroppens sykdomstilstand enn å håndtere en progressiv sykdom og bringe kroppen og kroppen til et normalt nivå av velvære.

Når det gjelder skjørbuk, er forebygging valg av riktig ernæring. Det skal huskes at den menneskelige rasjonen skal omfatte matvarer som inneholder gunstige sporstoffer, inkludert vitamin C. Det er spesielt høyt i sitrusfrukter. Men det finnes også i grønnsaker, som er fylt med fiber. Hvis en eller annen grunn ikke kan gi seg et balansert kosthold som kroppen trenger, bør du tenke på å ta spesielle legemidler eller et kompleks av vitaminer. For tiden tilbyr produsenter et ganske stort utvalg. Og noen ganger før kjøperen er det et problem som gir sin preferanse. I denne situasjonen bør du konsultere en lege. Spesialisten vil velge ønsket vitaminkompleks, basert på kroppens individuelle egenskaper.

Det er verdt å vite at en mangel på dette vitaminet kan være tilstede i kroppen, ikke bare fordi personen ikke spiser den, men også fordi kroppen ikke absorberer den. For eksempel, hvis pasienten har sykdommer relatert til mage eller tarm. Deretter er det mulig at C-vitamin ikke blir absorbert.

Dermed vil det være en utilstrekkelig mengde av det. I tillegg, hvis pasientens kropp er infisert, vil det kreve en større mengde av dette vitamin enn vanlig. I denne forbindelse vil det bli nødvendig med ytterligere støtte til dette behovet.

Graviditet og skjørbuk. Er det mulig?

Også kvinner i barnebarnet kan oppleve denne typen mangel. Siden gravide kvinner er under konstant tilsyn, elimineres dette problemet ganske raskt, uten noen konsekvenser i tidlig stadium av denne sykdommen. Det hjelper også det faktum at en kvinne hele tiden passerer tester. Dermed har legen muligheten til å overvåke kroppens arbeid og dets reaksjon på visse stoffer og behandlingsmetoder.

Spis et vitamin for helse!

Et interessant faktum er at en overflod av dette vitaminet ikke påvirker kroppens arbeid. Derfor kan det konsumeres i store mengder. For eksempel, gå til apotek, ikke nekte deg selv kjøp av askorbinsyre.